logo_shadow2 Obchodní podmínky
×
 x 

košík je prázdný

Vyhledávání

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené mezi MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. jako prodávajícím a třetí osobou jako kupujícím, jakož i na objednávky a potvrzení objednávek. Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami uzavřením smlouvy nebo doručením (předáním) objednávky. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním Všeobecných podmínek, pouze dohodnou-li se tak smluvní strany písemně.

2. Způsob prodeje a dodání zboží
Není-li dohodnuto jinak , společnost MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. realizuje prodej a dodání zboží takto:

  • prodej zboží s hotovostní úhradou kupní ceny,
  • prodej na fakturu,
  • prodej na zálohovou fakturu.

Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání do skladu zákazníka nebo předání veřejnému dopravci nebo kupujícímu nebo osobě jím pověřené, a to v případě, je-li zboží vyzvednuto osobně u prodávajícího. Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy (objednávky), pokud jsou prodávajícím akceptovány, přeměřeném způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. Když nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.- Vyšší moci se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou bát podávajícím odvráceny. Místem plnění je místo převzetí zboží. Všechna rizika a nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího při předání zboží. Jestliže je prodávajícím povinen dle smlouvy předat zboží dopravci, předchází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci a to bez ohledu na to, která smluvní strana ponese dopravní a pojistné náklady. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím. Instrukce týkající se specifikace zásilky, dopravních agentů, typu dopravy, balení, označení, certifikátů o původu zboží, přepravních dokumentů, atestů apod., jsou součástí smlouvy. Pokud tomu tak není, stanou se pro prodávajícího závazným jenom, když budou potvrzený písemnou formou. V případě, že není dosažena dohoda o uvedených instrukcích, prodávající odešle zásilku způsobem běžným v zemi sídla. V tomto případě nenese prodávající žádnou odpovědnost za ztráty kupujícího. Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího dokud není plně a bezpodmínečně zaplacen/a kupní cena zboží, jakož i všechny ostatní vedlejší platby spojené s kupní cenou zboží. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečně nebo úplné, které vzniknou na zboží.

Pravidla pro prodej chemikálií se řídí zákonem 634/1992 Sb o ochraně spotřebitele,zákonem 365/2003 Sb o chemických látkách a chemických přípravcích a jeho následných novelizacích a zákonem 167/1998 o návykových látkách a následných novelizacích.

3. Cena zboží
Cena je stanovena dohodou v souladu se zákonem č. 526/1992 Sb., o cenách, v platném znění. Dohodnuté ceny obsahují daň z přidané hodnoty. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, ceny prodávajícího jsou ze skladu bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění, cla a všechny ostatní poplatky. Za předpokladu, že cena byla dohodnuta mezi smluvními stranami vzhledem k dopravním, pojistným nebo jiným sazbám, celním nebo jiným poplatkům v době uzavření smlouvy, a tyto sazby jsou následně změněny,m prodávající si vyhrazuje právo upravit svoje ceny zboží způsobem tomu odpovídajícím. Dle § 9 zák. č. 588/1992 Sb. , o dani z přidané hodnoty zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

  • při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacení zboží, a to tím dnem , který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak,
  • při zásilkovém prodeji zboží dnem přijetí platby prodávajícím.

4. Placení
Podkladem pro platbu je prodávajícím určený doklad nebo obchodní faktura vystavená prodávajícím. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je kupní ceny splatná ve lhůtě splatnosti uvedené na obchodní faktuře prodávajícího nebo na dokladu jím určeném. Platba je považována za uskutečněnou, pokud je kupní ceny v plném rozsahu, včetně ostatních vedlejších plateb (bankovní poplatky, poštovné, transakční poplatky apod.) uhrazena kupujícím v hotovosti nebo na účet prodávajícího u jeho banky. Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, zúčtovat nebo započítávat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu. V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny za dodané zboží uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvního úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky a smlouvy, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

5. Kvalita
Zboží je dodáváno v kvalitě odpovídající příslušným platným technickým normám. MACH CHEMIKÁLIE spol. s r.o. ujišťuje zákazníky, že na prodávané výrobky bylo vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících právních předpisů.

6. Reklamace
V záruční době zajistí prodávající výměnu oprávněně reklamovaného zboží zdarma. Záruční doba činí 6 měsíců, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen neprodleně po zjištění nesrovnalostí s dodaným zbožím informovat prodávajícího. Pro zahájení reklamačního řízení je potřeba doložit doklad.

Doba vyřízení reklamace se řídí ustanovením zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud byla zásilka doručena kupujícímu jako „křehká“, je kupující povinen ji doručit prodávajícímu stejným způsobem.

7. Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo písemně odstoupit od smlouvy do 7 dnů za podmínek, které musí tvořit samostatný dodatek kupní smlouvy.

8. Ochrana osobních údajů
Údaje z kupní smlouvy, objednávky nebo jiným způsobem zákonně získané mohou být ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, shromažďovány společností MACH CHEMIKÁLIE spol s r. o. jako správcem, která je bude zpracovávat pouze v  rozsahu poskytnutém kupujícím pro účely jednotlivého obchodního případu.

9. Ostatní
Doprava v rámci Ostravského regionu není účtována. Dodávky mimo region jsou předávány veřejnému dopravci, nebo po dohodě zajistíme dopravu sami.

Zákaznické balení na míru

Dodání do 48 hodin

Záruka kvality a čistoty

×